close X
background image

Vastuullisuus

Eettisyys, ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys ovat keskeisiä tekijöitä Auraprint Oy:n jokapäiväisessä toiminnassa, ja edistämme yhtiössämme vastuullista johtamista arvojemme mukaisesti:

  • yhteistyö ja toisten arvostus
  • luotettavuus ja rehellisyys
  • jatkuva parantaminen ja kehitys
  • kannattavuus

Liiketoiminnassamme vastuullisuus tarkoittaa yhtiön kannattavan toiminnan turvaamista ja yhteiskunnallisen ja paikallisen hyvinvoinnin luomista. Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin ja työturvallisuuteen, ja edellytämme myös toimittajiemme toimivan lakien ja hyvien eettisten periaatteiden mukaisesti. Johtamisjärjestelmämme perustuu ISO9001:2015 -standardiin.

Vastuullisuus on valintoja ja jatkuvaa parantamista

Auraprint Oy on viime vuosien aikana panostanut voimakkaasti investointeihin, jotka tehostavat toimintaa ja laatua, ja joiden avulla myös ympäristökuormitusta voidaan alentaa. Uusi painotekniikka ja uudet jälkikäsittelylaitteet auttavat pienentämään materiaalihukkaa sekä lyhentävät kuntoonlaittoihin ja ajoihin käytettävää aikaa vähentäen samalla sähkön käyttöä. Investointimme moderniin värikeittiöön on minimoinut jätevärien määrän: käyttämättä jääneet värit palautetaan järjestelmään, ja niitä voidaan käyttää tulevissa töissä joko sellaisenaan tai muiden värien komponentteina. Uusi laatanvalmistuslaitteisto tehostaa laattojen tekoa ja vähentää laattamateriaalihukkaa, ja moderni laatta-arkisto taas auttaa säilyttämään laatat järjestyksessä ja hyväkuntoisina myös seuraaviin käyttökertoihin.

YMPÄRISTÖVASTUU

Tehostaminen, kierrätyksen lisääminen sekä panostus uusiutuvaan energiaan ovat tärkeässä osassa ponnisteluissamme kohti yhä ilmastoystävällisempää tuotantoa. Yrityksemme hiilidioksidipäästöt ovat liikevaihtoon suhteutettuna alentuneet vuodesta 2015 vuoden 2019 loppuun mennessä noin 13,8 %. Liikevaihto on samana aikana kasvanut n. 39 %. Tavoitteenamme on alentaa hiilidioksidipäästöjä edelleen. Vuoden 2020 toukokuussa tehdasrakennuksemme katolle asennettu 944 aurinkopaneelin aurinkovoimala on iso panostus uusiutuvaan energiaan. Voimalan maksimiteho on noin 260 kWp ja vuotuinen sähköntuotto noin 220 MWh. Aurinkoenergian käytöllä on mahdollista alentaa yrityksemme hiilidioksidipäästöjä jopa 35 tonnia vuodessa.

MERKITYKSELLISIÄ VALINTOJA

Pyrimme omalta osaltamme lisäämään ympäristön kannalta vastuullisempien materiaalien käyttöä painotuotteissa ottamalla uusia materiaaleja valikoimaamme ja tarjoamalla niitä vaihtoehtona asiakkaillemme. Tällaisia materiaaleja ovat mm. uudet mäntyöljypohjaiset Forest PE ja PP –materiaalit sekä kierrätetystä muovijätteestä valmistetut PE PCR ja PP PCR –materiaalit. Valmistamamme Ravenwood Linerless –vyöte-etiketit ovat myös hyvä esimerkki tuotekehityksestä, joka tarjoaa mahdollisuuden pienentää ympäristökuormaa: vyöte-etiketeissä ei ole taustapaperia, joten jätteen määrä minimoituu. Tarjoamme pakkaavan teollisuuden asiakkaillemme myös helppoa tapaa tarrajätteen keräykseen ja kierrätykseen yhteistyökumppanimme kautta. Kerätty tarrajäte käytetään uusien materiaalien valmistamiseen. Kiinnitämme huomiota ympäristöasioihin sekä kierrätettävyyteen niin ikään painovärien ja muiden komponenttien valinnoissa.

LAATU- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

Auraprint Oy:n tuotantolaitoksella on sertifioitu ISO 9001:2015 -laatujärjestelmä, joka tukee toiminnan systemaattista parantamista ja seurantaa.

Laatupolitiikkamme:

  • Valmistamme ja markkinoimme tarroja, tuote-etikettejä, lipputuotteita ja lomakkeita.
  • Täytämme asiakkaidemme odotukset ja vaatimukset.
  • Meillä on riittävät resurssit ja osaava, koulutettu ja motivoitunut henkilöstö.
  • Huomioimme toiminnassamme ympäristö- ja työturvallisuusvaatimukset.

Auraprint Oy:n ympäristöpolitiikan pääperiaatteita ovat ympäristövastuu, energia- ja ympäristötehokkuus, kestävien tuotantoperiaatteiden edistäminen sekä toimittajien ympäristövastuun edellyttäminen. Auraprint Oy on parantanut energia- ja materiaalitehokkuutta jo vuosien ajan ja investoi voimakkaasti prosessien tehostamiseen.

EETTINEN VASTUU

Noudatamme kaikessa toiminnassamme kansallista lainsäädäntöä, toimintaamme säätelevät myös alan työehtosopimukset ja vakiintuneet toimintatavat. Kaikenlainen lahjonta, rahanpesu, korruptio ja laittomat kauppaa rajoittavat käytännöt ovat ehdottomasti kiellettyjä. Auraprint Oy ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä tarkoittaen työtä, jonka tekijä on alle 15-vuotias ta ILO:n yleissopimuksen 138 artiklassa 2.4 määritetyissä maissa alle 14-vuotias.

Edellytämme myös, että toimittajamme noudattavat toimintaperiaatteita, joissa korostetaan ihmisoikeuksia ja työympäristön turvallisuutta sekä kielletään lapsityövoiman käyttö.

HENKILÖSTÖ JA TYÖTURVALLISUUS

Auraprint Oy arvostaa työntekijöitään, ja meille henkilöstö on yksi pitkän aikavälin kannattavuuden ja yritystoiminnan menestyksen avaintekijöitä. Toimimme myös aktiivisesti paikallisyhteisöissä ja yhteiskunnassa, ja kiinnitämme jatkuvasti huomiota tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin.  Tarjoamme henkilöstöllemme kattavat työterveydenhuoltopalvelut ja mahdollisuuden tasokkaaseen työpaikkaruokailuun.  Ylläpidämme jatkuvaa ammatillista koulutusta ja järjestämme säännöllisesti erilaisia henkilöstötapahtumia.

Työturvallisuudesta huolehtiminen on meillä avainasia. Omalle henkilökunnallemme, meillä vieraileville yhteistyökumppaneille ja asiakkaille on laadittu Auraprint Oy:n turvallisuus- ja hygieniaohjeet. Niiden noudattamiseen sitoudutaan allekirjoituksin.

Tavoitteena on, että jokaisella työntekijällämme on turvallinen työympäristö. Pyrimme siihen, ettei meillä tapahdu yhtään työtapaturmaa. Parannamme jatkuvasti tuotantotilojemme siisteyttä. Siisteys on meille turvallisuutta, elintarviketurvallisuutta, toisen työntekijän huomioonottamista ja tehokkuutta.

Yrityksessämme toimii työsuojelutoimikunta, joka suorittaa säännöllisesti työturvallisuus- ja kemikaaliriskien kartoituksia. Täytämme kaikki turvallisuuteen liittyvät lakisääteiset vaatimukset. Niiden päälle ylläpidämme toimivaa läheltä piti-raportointijärjestelmää. Analysoimme tapahtuneet tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet ja ryhdymme tarvittaviin välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin.

ELINTARVIKETURVALLISUUS

Auraprint Oy on painamiensa etikettien osalta elintarviketuotantoketjun toimija. Olemme suorittaneet elintarviketurvallisuuden riskienkartoituksen, HACCP:n.  Elintarviketeollisuuteen valmistettavista tuotteista on laadittu valmistusprosessiemme vuokaaviot. HACCP-tiimimme kokoontuu säännöllisesti.