close X
background image

Ansvar

Etik, miljövänlighet och hållbar utveckling är centrala faktorer i Auraprint Ab:s vardagliga verksamhet och vi främjar inom vårt företag ansvarsfull ledning enligt våra värden:

  • Samarbete och uppskattning av andra
  • Tillförlitlighet och ärlighet
  • Kontinuerlig förbättring och utveckling
  • lönsamhet

I vår affärsverksamhet innebär ansvar att man tryggar lönsam verksamhet och skapar samhälleligt och lokalt välbefinnande. Vi satsat på vår personals välmående och arbetarsäkerhet och vi förutsätter även att våra leverantörer agerar enligt lagat och goda etiska principer. Vårt ledningssystembaseras på ISO9001:2015 -standard.

Ansvar är val och kontinuerlig förbättring

Auraprint Oy har under de senaste åren satsat kraftigt på investeringar, som effektiverar verksamheten och kvaliteten, och med vilka man även kan minska miljöbelastningen. Ny tryckteknik och nya efterbehandlingsmaskiner hjälper oss att minska materialspill samt förkortar tiden som behövs för förberedning och körning, vilket i sin tur minskar på elförbrukningen. Våra investeringar i modernt färgkök har minimerat mängden färgavfall: de färger som inte använts returneras till systemet och de kan användas i kommande arbeten som sådan eller som komponenter i andra färger. Den nya skivtillverkningsmaskinen effektiviserar tillverkningen av skivor och minskar skivmaterialspill, och ett modernt skivarkiv hjälper oss att hålla skivorna i ordning och i gott skick även för kommande användning.

MILJÖANSVAR

Effektivisering, ökning av återvinning amt satsning på förnybar energi har en viktig roll i vårt ar bete mot en mer miljövänlig produktion.  Vårt företags koldioxidutsläpp har i proportion till affärsomsättningen minskat med cirka 13,8% från år 2015 till år 2019. Affärsomsättningen har under samma period växt med ca 39%. Vårt mål är att vidare minska koldioxidutsläppen. Solkraftverket som ligger på taket till vår fabriksbyggnad består av 1500 solpaneler. Det är en betydande investering i förnybar energi. Anläggningens maximala effekt är cirka 500 kWp och det är möjligt att få cirka 15-20 % av vårt årliga energibehov. 

BETYDELSEFULLA VAL

Vi strävar att för vår del öka användning av miljövänligare material i tryckprodukter genom att ta in nya material i vårt sortiment och erbjuda dem som alternativ åt våra kunder. Sådana material är bl.a. Nya Forest PE och PP -material med talloljebas samt PE PCR och PP PCR -material som tillverkas av återvunnen plast. Ravenwood Linerless –banderollerna som vi tillverkar är också ett bra exempel på produktutveckling som erbjuder möjlighet att minska miljöbelastningen: banderollen har inget bakgrundspapper, så mängden avfall minimeras. Vi erbjuder våra kunder inom förpackande industri även ett enkelt sätt att samla in och återvinna dekalskräp via vår samarbetspartner. Det insamlade dekalskräpet används för tillverkning av nya material. Vi fäster uppmärksamhet vid miljöärenden samt återvinningsbarhet också i valet av tryckfärger och andra komponenter.

KVALITETS- OCH MILJÖSYSTEM

Auraprint Ab:s produktionsverk har certifierats med ISO 9001:2015 -kvalitetssystem som stöder systematisk förbättring och uppföljning.

Vår kvalitetspolicy:

  • Vi tillverkar och marknadsför dekaler, produktetiketter, biljettprodukter och blanketter.
  • Vi uppfyller våra kunders förväntningar och krav.
  • Vi har tillräckliga resurser och kunnig, utbildad och motiverad personal.
  • I vår verksamhet tar vi även hänsyn till miljö- och arbetarsäkerhetskrav.

Huvudprinciper för Auraprint Ab:s miljöpolicy är miljöansvar, energi- och miljöeffektivitet, främjande av principer för hållbar produktion samt krav på leverantörers miljöansvar. Auraprint Ab har redan i flera års tid förbättrat energi- och materialeffektiviteten och investerar kraftigt på effektivisering av processer.

ETISKT ANSVAR

Vi följer inom all vår verksamhet internationell lagstiftning, vår verksamhet regleras även av branschens arbetsvillkorsavtal och befästa praxis.  All slags mutning, penningtvätt, korruption och olagliga tillvägagångssätt som begränsar affärsverksamhet är absolut förbjudna. Auraprint Oy godkänner inte utnyttjande av barnarbetskraft där arbetaren är under 15 år eller under 14 år i länder som definieras i ILO:s generalavtal 138, artikel 2.4.

Vi förutsätter även att våra leverantörer följer verksamhetsprinciper som betonar mänskliga rättigheter och arbetsmiljöns säkerhet samt som förbjuder utnyttjande av barnarbetskraft.

PERSONAL OCH ARBETARSÄKERHET

Auraprint Oy uppskattar sina anställda, och för oss är personalen en nyckelfaktor i lönsamhet på sikt och företagsverksamhetens framgång. Vi deltar även aktivt i lokala gemenskaper och i samhället, och vi fäster kontinuerligt uppmärksamhet vid jämlikhets- och jämställdhetsärenden.  Vi erbjuder vår personal god företagshälsovård och en möjlighet till arbetsmåltider av god kvalitet.  Vi upprätthåller kontinuerlig yrkesfortbildning och arrangerar regelbundet olika slags personalevenemang.

Omsorg om arbetarsäkerhet är en nyckelfråga för oss.  Vi har skrivit Auraprint Ab:s säkerhets- och hygienanvisningar för vår egen personal och för samarbetspartners och kunder som besöker oss.  Man förbinder sig genom underteckning till att följa dessa.

Målet är att var och en av våra anställda ska ha en trygg arbetsmiljö. Vi strävar efter att det inte ska ske en enda arbetsolycka hos oss. Vi förbättrar kontinuerligt ordningen i våra produktionsutrymmen. För oss betyder ordning säkerhet, livsmedelssäkerhet, hänsyn för andra anställda och effektivitet.

I vårt företag finns en arbetarskyddskommitté som regelbundet kartläggningar av arbetarsäkerhets- och kemikalierisker.  Vi uppfyller alla lagstadgade krav på säkerhet. Utöver dessa upprätthåller vi rapporteringssystem för nära ögat-situationer. Vi analyserar händelserna och nära ögat -situationerna och utför behövliga korrigerande åtgärder.

LIVSMEDELSSÄKERHET

Auraprint Oy är aktör inom livsmedelsproduktionskedjan för de tryckta etiketternas del. VI har utfört riskbedömning för livsmedelssäkerhet, HACCP.  Det finns schemabilder över våra tillverkningsprocesser inom produkter för livsmedelsindustrin. Vårt HACCP-team har regelbundna möten.