Tietosuoja

Näin Auraprint Oy:ssä käsitellään henkilötietoja
Haluamme suojata rekisteröidyn yksityisyyttä mahdollisimman hyvin ja siksi suhtaudumme tietosuojaan vakavasti. Käytämme henkilötietoja vain ennalta kertomiimme käyttötarkoituksiin yksityisyyttä vaarantamatta.

Käsittelemme henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin se on käsittelyn kannalta tarpeellista. Meillä henkilötietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu.

Tämä Tietosuojaseloste korvaa aikaisemman Rekisteriselosteen.

Alla löytyvästä tietosuojaselosteesta saa lisätietoa yksityisyyden suojasta. Tietosuojaselosteessa kerromme esimerkiksi:

• Mitä henkilötietoja keräämme ja mitä tarkoituksia varten.
• Milloin ja miten voimme jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppanien kanssa.
• Mitä oikeuksia sinulla on, ja miten esimerkiksi pääset tarkastelemaan henkilötietojasi.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Auraprint Oy
Y-tunnus: 2215172-3

PL 131, 20101 TURKU
puhelin: 020 791 7700

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Juha Kaija (myyntijohtaja)
juha.kaija@auraprint.fi

3. YHTEYSHENKILÖ TIETOSUOJAA KOSKEVISSA ASIOISSA

Mikko Rantanen (it-päällikkö)
mikko.rantanen@auraprint.fi

4. REKISTERIN NIMI

Rekisterit ovat Auraprint Oy:n asiakas-/toimittajarekisteri sekä Me&Aura käyttäjärekisteri
5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden, toi-mittajien ja sidosryhmien lähteistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään Auraprint Oy:n asiakkaiden ja toimittajien henkilötietoja, joita ovat mm. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, kieli, asiakasryhmä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaaseen ja toimittajaan liittyviä tietoja keräämme ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään tilausten ja me&aura palveluun rekisteröitymisen yhteydessä sekä muiden asiakaspalveluta-pahtumien yhteydessä. Voimme päivittää tietoja Yritystietojärjestelmästä, Luottokunnalta tai muista vastaavista luotettavista ulkoisista tietolähteistä.

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu. Lisäksi käytämme luotettavia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyn tukena muun muassa IT -järjestelmien ylläpito- ja kehitystehtävissä, palveluiden tuottamisessa sekä erilaisissa tutkimus- ja kehitystehtävissä. Nämä asiantuntijat käsittelevät henkilötietoja meidän toimeksiannostamme. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä taataan organisaatioiden välillä olevien sopimusten avulla.

Emme luovuta asiakastietoja Auraprint Oy:n tai Auraprint Oy:n yhteistyökumppaneiden ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta.

9. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tarvittavia asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Auraprint Oy voi yksittäistapauksessa luovuttaa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Auraprint Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Auraprint Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Auraprint Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

10. TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle.

11. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

12. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava rekisteröidyn osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Auraprint Oy:llä on lainsäädäntöön perustuva velvoite tai oikeus säilyttää tiettyjä tietoja, jolloin niitä ei voida poistaa.

13. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta ne voidaan siirtää toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee niitä tietoja, jotka ovat sähköisessä muodossa ja joiden käsittely perustuu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen tai sopimuksen täytäntöön panemiseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojen kä-sittelyn rajoittamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

14. TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Auraprint Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi.

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Auraprint Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

15. TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu viimeksi 4.7.2018.